top of page
 1. Lejemålet regnes fra den dag materiellet afgår fra vores adresse til og med den dag, det bringes tilbage til vores adresse, begge dage medregnet.​                                                                                                                                                                                                                                   

 2. Lejen beregnes pr. påbegyndt dag af max 8 timer gældende fra den dag materiellet forlader vor adresse til og med den dag det er retur på vores adresse. En lejedag er fra 08:00 - 17:00 (Kan dog afhentes fra 07:00 efter aftale). Er lejen over flere dage, skal udstyret leveres tilbage inden 17:00 sidste lejedag. Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Al udlejning til private beregnes som kalenderdage. ALLE klokkesæt er AB vores adresse.                                                                                                                                                                                                                                                                       

 3. Lejemålet gælder AB vor adresse, hvorfor lejeren debiteres for transportudgiften i forbindelse med lejemålene. Transportforsikring skal dækkes af lejeren.                                                                                                                                                                                                                                                                     

 4. I lejeafgiften er ikke indbefattet forbrugsmaterialer så som: brændstof, skærpning af bor og mejsler, slid på diamant m.m. Maskiner leveres fuldt tanket, og leveres tilbage af lejer på samme måde. Er dette ikke gjort kan JM-Maskinudlejning opkræve et tanknings gebyr + liter tanket.                                                                                                                                                                                                                       

 5. Det lejede materiel leveres af JM-Maskinudlejning i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer er forpligtet til straks at reklamere i tilfælde af fejl eller mangler ved det lejede. Senere reklamationer har således ingen retsvirkning.                                                                                                                                                                   

 6. Lejeren af dieseldrevne anlæg forpligter sig til som brændstof at benytte autodiesel. Smøreolie til motordrevet materiel må kun benyttes de af os angivne olietyper.                                                                                                                                                                                                                                                                        

 7. Lejer bærer enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening, så længe materiellet ikke er afhentet af JM-Maskinudlejning eller afleveret retur på vor plads samt under hele lejemålet. JM-Maskinudlejning garanterer ikke for nogen bestemt ydelse af materiellet. Brandskade og anden beskadigelse af det lejede materiel, af en hvilken som helst årsag, erstattes af lejer. Reparationer må kun udføres på vor fabrik eller på et af os anvist værksted.                                                                                                                                                                           

 8. Det lejede materiel returneres rengjort af lejer og i øvrigt i samme stand som ved modtagelsen. Efter materiellets aflevering på vor adresse, finder eftersyn sted, og evt. reparationer debiteres lejer + den daglige lejeafgift for materiellet pr. “liggedag”. Lejer afholder endvidere enhver udgift til nødvendig rengøring, fjernelse af graffiti og sandblæsning/lakering.                                                                                                                                       

 9. JM-Maskinudlejning er ikke ansvarlig for personskade, som indtræder, medens materiellet er i lejers besiddelse.                                                                                                                                            

 10. JM-Maskinudlejning er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i lejers besiddelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 11. JM-Maskinudlejning er ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af lejer eller på produkter, hvori disse indgår.                                                                                                                                    

 12. I den udstrækning JM-Maskinudlejning måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde JM-Maskinudlejning skadesløse i samme omfang, som vort ansvar er begrænset efter de tre foregående punkter. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til dette punkt, skal denne part straks underretten den anden herom. JM-Maskinudlejning og lejer er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget at materiellet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 13. I intet tilfælde er JM-Maskinudlejning ansvarlig for drifts-tab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.                                                                                                                                                                   

 14. JM-Maskinudlejning påtager sig intet ansvar for eventuelle forsinkelser af et stykke arbejde eller udgifter og tab af enhver art, herunder arbejdsløn eller lignende ydelse til betjeningsmandskabet, i den periode, lejemålet varer.                                                                                                                                                                 

 15. Det lejede materiel er kaskoforsikret af JM-Maskinudlejning under hele udlejningsperioden. Selvrisiko påhviler lejer (15.000,00 kr.).                                                                                                                                                                                                         

 16. Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel, og i tilfælde af misligholdelse at sætte sig i besiddelse af dette, om fornødent med fogedens hjælp.                                                                                                                                                                                                                                                           

 17. Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom.                                                                                                                                                                                                                          

 18. Alle priser er ekskl. moms(Hvis ikke andet er nævnt), og forbrug.                                                                                                                                                                                   

 19. Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Forbehold for tastefejl og priser.                                                                                    

 20. Et finansieringsselskab kan være ejer af udstyret og rettigheder ifølge lejeaftalen er transporteret til finansieringsselskabet.    Forpligtelser (herunder til service, forsikring og lignende) overdrages ikke. Lejeaftalen løber i op til maks. 12 mdr.

bottom of page